Openbare inrichting en werkzaamheden

Globaal overzicht regelgeving om te bouwen langs de watergangen van het deelplan Veenderij
Wanneer u een huis aan het water koopt en erover denkt om een vlonder aan te leggen, dan moet u aan verschillende regels voldoen. In het document “Globaal overzicht regelgeving om te bouwen langs de watergangen van het deelplan Veenderij” (wat ook bij de koopovereenkomst zit) staat uitgelegd wat wel en niet mag. Lees het hier>

11 november 2020

Vervangen twee verkeersdrempels Waterhoen – nieuwe datum gepland

Naar aanleiding van metingen naar de drempelhoogtes op de Waterhoen zijn er twee afgekeurd. Op maandag 16 november a.s. worden door Heijmans twee verkeersdrempels op de Waterhoen gefreesd en opnieuw aangebracht.

Let op: De rijbaan van de Waterhoen wordt daarvoor afgesloten tussen 07.00 en 14.00 uur, de plaatselijke omleiding wordt aangegeven middels borden.

12 augustus 2020

Asfalteringswerkzaamheden Van Essenlaan – omleiding wordt ingesteld

Op donderdag 20 augustus wordt tussen 07.00 en 19.00 uur de definitieve asfaltlaag aangebracht op de Van Essenlaan. Het verkeer van en naar Buurtstede zal die dag over de Kleijerstraat worden omgeleid. Deze omleiding wordt tijdig met verkeersborden aangegeven en bij de aansluitingen Kleijerstraat/Dragonderweg en Waterhoen/Dragonderweg worden verkeersregelaars ingezet door de gemeente.

Firma Van de Haar is eind juli begonnen met de uitvoering van de aansluiting Veenraden (Veenderij) op de Van Essenlaan. Een onderdeel van dit werk zijn de asfalteringswerkzaamheden. 

Natuurlijk wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken. Het winkelcentrum is net als de andere voorzieningen die dag bereikbaar.
Als het enigszins mogelijk is, gebruikt u dan vooral de fiets die dag!

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer Freek Nijman. Hij is bereikbaar op freek.nijman@veenendaal.nl en op 0318-538976.

24 juni 2020

Asfalteringswerkzaamheden Waterhoen en Dragonderweg
Vanaf woensdag 1 juli 2020 start de firma Heijmans, in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost, met de uitvoering van diverse werkzaamheden op de Dragonderweg en de Waterhoen waaronder asfalteringswerkzaamheden. De betrokken bewoners worden via een brief geïnformeerd over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen van de werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning
De uit te voeren werkzaamheden bestaan globaal uit:

  1. Van 1 juli t/m 9 juli 2020 worden werkzaamheden verricht aan de betonnen duiker onder de Dragonderweg, ten noorden van de T-splitsing Waterhoen en Dragonderweg.
  2. Van 6 juli t/m 9 juli 2020 worden er in het kader van de verkeersveiligheid verschillende werkzaamheden verricht. Meerdere verkeersdrempels worden in asfalt op de Waterhoen en de Dragonderweg aangebracht en er worden op dit tracé extra verkeersborden geplaatst.

Door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld weersinvloeden, kan het zijn dat van bovenstaande planning afgeweken wordt.

Uitvoering werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden aan de duiker in de Dragonderweg zal een omleiding worden ingesteld voor fietsers en bromfietsers, omdat de Dragonderweg in noordelijke richting voor doorgaand verkeer geheel wordt afgesloten. Voor het autoverkeer is dit nu al geen doorgaande weg. De Waterhoen en de Dragonderweg worden gedurende de periode van 6 tot en met 9 juli 2020 geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Zoals eerder vermeld worden in deze periode de verkeersdrempels aangebracht. Plaatselijk wordt voor het doorgaande verkeer een omleiding ingesteld.

Bewoners Dragonderweg
Voor aanwonenden van de Dragonderweg, gelegen tussen de Meentdijk en de Waterhoen zal het niet altijd mogelijk zijn om dagelijks tussen 7.00 uur en 17.00 uur met de auto bij de woning te komen. Indien nodig kan er langs de asfaltweg op het Balkon-zuid worden geparkeerd tijdens de aanleg van de verkeersdrempels.

Bewoners Waterhoen
Ook de aanwonenden van de Waterhoen zullen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet altijd met de auto bij hun woning kunnen komen. De bewoners en bezoekers van de Waterhoen worden verzocht de auto op eiland G te parkeren. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de periode van uitvoering gebruik maken van de centraal gelegen bruggen op de eilanden G, F en D en de brug vanaf de Waterhoen naar de Kleijerstraat.

Bewoners Balkon-zuid
De bewoners van het Balkon-zuid kunnen wisselend gebruik blijven maken van één van de twee toegangswegen tot het Balkon-zuid. Met behulp van verkeersborden en verkeersregelaars wordt aangegeven welke route gebruikt kan worden van en naar de woning.

Verkeersregelaars
Gedurende de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. Wij verzoeken u de instructies van de verkeersregelaars op te volgen.

Overlast
Wij zijn ons er van bewust dat genoemde werkzaamheden (enige) overlast met zich meebrengen. In redelijkheid zullen we er alles aan doen om dit voor een ieder tot een minimum te beperken en bedanken u op voorhand voor uw begrip.

Overige vragen ?
Heeft u met betrekking tot de uitvoering van genoemde werkzaamheden of genomen verkeersmaatregelen nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met onze toezichthouder, de heer Jelmer Bremer. Hij is bereikbaar op (0318) 538 8980 of via de mail jelmer.bremer@veenendaal.nl.

5 juni 2020

Werkzaamheden woonrijp maken Veenraden 

Vanaf maandag 8 juni start aannemingsbedrijf Van der Haar met het woonrijp maken van de Veenraden, de buurt-ontsluitingsweg van Veenderij. Globaal bestaan deze werkzaamheden uit het volgende:
– het opnemen van de oude verharding in de rijbaan waar dit nog nodig is
– het uitvoeren van grondwerk voor de aanleg van de voetpaden aan de westkant van de Veenraden
– het aanbrengen van de definitieve bestrating waaronder ook enkele asfaltverhardingen.

Per uitvoeringsfase wordt aan de westzijde van de Veenraden een rijplatenbaan gelegd, zodat het verkeer met aangepaste snelheid langs het wegvak kan rijden.

Planning van het werk:
Fase 1 – rijbaan langs eiland G t/m brug G/F in week 24, 25 en 26
Fase 2 – rijbaan vanaf brug G/F tot en met brug F/D in week 27, 28 en 29
Fase 3 – voetpad langs eiland G in week 28, 29
Fase 4 – voetpad langs eiland F in week 30, 31
Fase 5 – asfalteren voetpaden in week 31
Fase 6 – bocht Veenraden/Waterhoen in week 32
De werkzaamheden duren onder normale omstandigheden tot uiterlijk medio augustus 2020.