Openbare inrichting en werkzaamheden

26 februari 2019

Verkeersveiligheid Wooneiland D

Onlangs hebben wij u bericht over de maatregelen die getroffen worden om de verkeersveiligheid op de wooneilanden G, F en D te vergroten. Aanvullend hierop hebben aannemer Kelderman, LATEI projectontwikkeling en het Ontwikkelingsbedrijf zich gebogen over de situatie dat er ter plaatse van de woningen aan de Snoekbaars 1 t/m 41 geen geklinkerde (bouw-)weg is aangelegd. Zeker in de afgelopen natte periode heeft de aanwezige puinverharding tot de nodige klachten en opmerkingen van eerste bewoners van eiland D geleid.

Op dit moment zijn de eerste woningen bewoond en is het merendeel van de woningen nog in aanbouw. De gefaseerde oplevering van de woningen brengt met zich mee dat er in het kader van het afbouwen van de woningen en bijvoorbeeld de aanleg van tuinen veelvuldig gebruik gemaakt moet worden van de Snoekbaars. Hierdoor is het voor onze aannemer niet mogelijk om een volledig te bestraten bouwweg aan te brengen. Ook het aanbrengen van de definitieve verharding is daarbij voor ons geen reële optie omdat ook de nutsbedrijven nog huisaansluitingen moeten verzorgen en het straatwerk hiervoor met regelmaat wordt opengebroken.
Na verschillende opties te hebben afgewogen, is er gekozen voor het meest werkbare alternatief en zal vanaf komende week gestart worden met het eenzijdig aanbrengen van een tijdelijke verhardingsstrook van ca. 2.50 meter, gemeten vanuit de perceelgrens die behoort bij de woningen aan de Snoekbaars 1 t/m 41.
Daarbij wordt tegen de betreffende perceelgrens alvast de definitieve opsluitband geplaatst waartegen de betonstraatstenen worden aangebracht. Deze bestrating zorgt ervoor dat de opgeleverde woningen goed bereikbaar zijn en dat er meer gelegenheid is voor bezoekers om te parkeren. Tot slot wordt tegen de bestrating aan een goot aangebracht zodat het regenwater beter kan afstromen zonder overlast te bezorgen.

Definitieve opsluitband
Zoals eerder geschreven wordt ter hoogte van de woningen aan de Snoekbaars 1 t/m 41 de definitieve opsluitband geplaatst. Deze band draagt er aan bij dat uw bouwer ook de hagen op de juiste hoogte kan plaatsen. Hierbij verzoeken wij u om bij de verdere inrichting van uw tuin rekening te houden met de positie van deze opsluitband. Mocht te zijner tijd blijken dat de hoogte van deze band is gewijzigd, dan zullen wij deze band op juiste hoogte moeten plaatsen waarbij ook uw haag opnieuw geplaatst moet worden.

Tuininrichting
Met het voorjaar in aantocht treffen de eerste bewoners de voorbereidingen om ook de tuin in te richten. Wij attenderen u er op dat het niet is toegestaan om bijvoorbeeld (overtollig) grond, zand of puinafval in openbaar gebied te storten. U dient als bewoner zelf zorg te dragen voor het afvoeren. Op voorhand attenderen wij er op dat een overtreding wordt afgehandeld als een milieudelict met een daarbij behorende boete.

Obstakelvrij werken
Wij gaan er vanuit dat met het aanbrengen van deze verharding de bereikbaarheid van uw woning wordt verbeterd. Wij doen daarbij een beroep op u om onze aannemer Van de Haar gelegenheid te geven om het werk goed uit te voeren. Auto’s, bouwketen en andere obstakels dienen dan ook tijdig, en mede op verzoek van aannemer Van de Haar, verplaatst te worden. Wij danken u alvast voor uw medewerking.
Zodra de mogelijkheid zich voordoet zal het Ontwikkelingsbedrijf overgaan tot het aanbrengen van de definitieve bestrating. Dit zal mede bepaald worden door het moment waarop de woningen aan de Snoekbaars 14-16 zijn opgeleverd.

Mocht u tot slot nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, de heer Henk Mulders. Voor vragen over het werk kunt u contact met hem opnemen. Zijn rechtstreekse telefoonnummer is 0318- 538720.

12 februari 2019

Verkeersveiligheid wooneilanden G, F en D in Veenderij

Naar aanleiding van een recent overleg met gemeente Veenendaal, OVO en bewoners uit de wijk zijn verschillende oplossingen geformuleerd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de wijk. Daarbij is ook stilgestaan bij de verkeersafwikkeling bij de vermenging van bouw- en bewonersverkeer. De volgende concrete maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid worden op korte termijn genomen:

1. Langs de hoofd-ontsluitingsweg van de wijk, de Veenraden, worden extra lichtmasten geplaatst om het zicht op de weg te verbeteren. Ter hoogte van eiland G zijn de eerste lichtmasten al geplaatst, ter hoogte van de eilanden F en D worden de extra lichtmasten binnen 2 weken geplaatst.

2.Ter bevordering van de zichtbaarheid en veiligheid wordt op meerdere locaties versneld aanvullende straatverlichting geplaatst. Mede naar gelang de oplevering van de woningbouw zal de definitieve straatverlichting de komende periode – gefaseerd – worden aangebracht.

3. In de noordwesthoek van eiland G wordt het voetpad langs de woningen aan de Veenraden en het westelijk deel van de Waterhoen definitief aangelegd. Dit pad vormt voor het langzaam verkeer een verbinding vanaf de Waterhoen naar de Kleijerstraat in “Buurtstede”. Via de Kleijerstraat kan vervolgens het vrij liggende fietspad richting bijvoorbeeld het Ontmoetingshuis worden gevolgd.

Ter hoogte van de oversteek op de Waterhoen worden twee snelheidsremmende drempels aangebracht met de nodige bebording. Dit alles om een veilige oversteek te bewerkstelligen.

4. De stelconplatenbaan, die onderdeel uitmaakt van de geasfalteerde weg Veenraden, is inmiddels op meerdere locaties aangepakt. Met name daar waar door zwaar bouwverkeer kuilen in de puinverharding zijn ontstaan, zijn betonstraatklinkers aangebracht. Hiermee moet voorkomen worden dat kuilen in het wegdek tijdens regenval voor met name de fietser en automobilist niet zichtbaar zijn en gevaar opleveren. Daarnaast zullen bouwwegen vaker worden geveegd en schades sneller worden hersteld.

Tijdelijke nieuwe bouwweg
Er is – specifiek en alleen voor het bouwverkeer – een nieuwe bouwweg aangelegd tussen eiland D en de Van Essenlaan. Deze nieuwe bouwweg is deze week in gebruik genomen met de bedoeling dat hiermee de vermenging van bewoners- en bouwverkeer vermindert.

Afwikkeling bewonersverkeer
Nu de nieuwe bouwweg in gebruik is genomen, wordt er een appèl gedaan op de bewoners van de wooneilanden G, F en D om de wijk via de Veenraden en de Van Essenlaan in noordelijke richting te verlaten of binnen te rijden. Vermenging van bewoners- en bouwverkeer wordt hiermee verminderd en draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Tijdelijke doorsteken naar de Dragonderweg
Op dit moment wordt een concreet plan uitgewerkt om vanaf de eilanden G, F en D tijdelijke doorsteken te maken voor het langzaam verkeer naar de Dragonderweg. Op de Dragonderweg zelf wordt daarbij nog gekeken naar snelheid beperkende maatregelen. Fietsers en voetgangers krijgen op deze manier een alternatieve route om de eilanden op- en af te gaan. Op dit moment worden verschillende mogelijkheden bekeken (brug, dam, steigerconstructie) waarna een definitieve keuze wordt gemaakt. Een snelle realisatie is daarbij een belangrijk criterium. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u nader informeren.

Bruikbare tips
Op de eilanden wordt op verschillende plekken gebouwd en gewoond. Extra alertheid bij alle verkeersdeelnemers
is daarom noodzakelijk. Hoewel wij ons realiseren dat de hieronder genoemde punten veelal
vanzelfsprekend zijn, geven wij u toch enkele bruikbare tips:
1. Draag zorg voor functionerende fietsverlichting. Met regelmaat wordt geconstateerd dat o.a. schoolkinderen
in het donker onverlicht rondfietsen. Ook voetgangers wordt geadviseerd om aan het begin
en aan het einde van de werkdag zichtbare verlichting te dragen.
2. Tracht bij het passeren van bouwverkeer oogcontact met de chauffeur te hebben, zodat de verkeersdeelnemers
op de hoogte zijn van elkaars aanwezigheid.
3. Met bouwverkeer in de buurt is het raadzaam om bij het buiten spelen/zijn van uw jonge kinderen
extra alert te zijn en voor eventuele begeleiding te zorgen.

Wij hopen met bovengenoemde maatregelen en tips de verkeersveiligheid voor u als bewoner op korte
termijn te verbeteren. Het maken van de verbindingen vanaf de wooneilanden op de Dragonderweg wordt
op dit moment beoordeeld, hierover zullen wij u binnenkort nader informeren.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, de
heer Henk Mulders. Voor vragen over het werk kunt u contact met hem opnemen. Zijn rechtstreekse telefoonnummer
is 0318- 538720.

Op deze pagina informeren wij u over eventuele werkzaamheden in de openbare ruimte van Veenendaal-oost.

31 januari 2019

Herinrichting de Brink

De herinrichting van de Brink is inmiddels uitgevoerd en begin december 2018 is het parkeerterrein opgeleverd en in gebruik genomen. Ook de betreffende bomen en hagen zijn aangeplant en de openbare verlichting is geplaatst.

Op basis van de laatste inzichten is de verwachting dat de Lidl in april 2019 de deuren opent voor het winkelend publiek. De werkzaamheden van de civiele aannemer worden hierop afgestemd, zodat de bereikbaarheid van de supermarkt en de Brink gegarandeerd kan worden.

Zodra de 2e supermarkt met de overige winkels en de 44 huurappartementen zijn opgeleverd, naar verwachting per februari 2020, zal ook de laatste fase van de Brink, inclusief de Hootsenheem, Spiesheem en Stuivenbergheem worden ingericht. De uitvoering van deze werkzaamheden staat op dit moment gepland voor begin 2020.

WaterfietsWoningen gras waterGroene grens beek