Openbare inrichting en werkzaamheden

7 april, 2021

Belangrijk!
Storten afval in openbaar gebied verboden

De afgelopen periode wordt er steeds vaker grond en bouwafval van de opgeleverde woningen op de eilanden ABC en L gestort in het openbaar gebied. Dit is niet toegestaan.

Wij verzoeken u uitdrukkelijk om grond en bouwafval via de reguliere weg af te voeren, zodat het openbaar gebied hiervan verschoond blijft. Gemeente en OVO zijn inmiddels zover dat boa’s ingeschakeld worden om het storten op openbaar gebied tegen te gaan. Er wordt dan ook gehandhaafd waar nodig.

17 maart 2021

Werkzaamheden woonrijp maken ABC-eilanden

Vanaf 1 maart j.l. is aannemer Van de Haar in opdracht van OVO begonnen met de aanbrengen van de definitieve bestrating op de eilanden ABC. De betrokken bewoners worden hierover per brief geïnformeerd.

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd, om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt steeds een klein deel van het gebied afgesloten voor het verkeer. Zo wordt de werkduur en de overlast zoveel mogelijk beperkt, terwijl uw veiligheid en die van de werknemers van Van de Haar daarbij voorop staat.

Het kan dus zijn dat u tijdelijk niet of beperkt met uw auto bij uw woning kunt komen, of dat u een andere route moet rijden. De omleiding wordt met borden aangegeven. Alle bewoners worden dringend gevraagd de openbare weg te allen tijde vrij te houden van obstakels van welke aard dan ook. Geeft u dit ook door aan bedrijven, die eventueel dan bij u aan het werk zijn, zoals bijvoorbeeld de hovenier of stratenmaker.

Op onderstaand kaartje is de routing van aannemer Van de Haar aangegeven, waarop te zien is wanneer waar wordt gewerkt. Afhankelijk van het weer wordt deze planning gevolgd.

In alle redelijkheid wordt er alles aan gedaan om de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeentelijke toezichthouder, de heer Freek Nijman. Hij is bereikbaar op (0318) 538 8976 of via de mail freek.nijman@veenendaal.nl.

WRM planning eilanden ABC, Veenderij

10 maart 2021

Inrichtingsplannen eilanden ABC en L

Zoekt u beelden van de openbare inrichting op de wooneilanden ABC en L?
Kijk dan hier voor de inrichtingsplannen>

Heeft u vragen over de wijze waarop het openbaar gebied wordt ingericht, dan is het ook mogelijk om een afspraak in ons i-centrum te maken. Stuurt u ons dan een verzoekje via info@ovo-veenendaal.nl en wij nemen contact met u op om een passend moment in te plannen om u gericht van informatie te voorzien.

17 februari 2021

Eiland L bereikbaarheid en werkzaamheden

De eerste woningen van project De Kade zijn opgeleverd, terwijl voorlopig nog volop wordt gewerkt op eiland L. Om zowel voor bewoners als voor de mensen, die er aan het werk zijn, een veilige situatie te houden, gelden er verkeersregels. Waar moet u in het bijzonder op letten?

– Er geldt een eenrichtingsverkeer op het eiland L, houdt u zich daar vooral aan om gevaarlijke situaties te voorkomen. Concreet betekent dit dat bewoners vanaf de Van Essenlaan en via Liefkenshoek naar de parkeergelegenheid achter de opgeleverde woningen aan de Schelde en de Waagmeester dienen te rijden. Daar kunt u uw auto parkeren.

– Daar sprake is van eenrichtingsverkeer dienen bewoners met de auto via de Liefkenshoek en Groenplaats het woongebied te verlaten.

– Bewoners en bouwers maken tegelijk gebruik van dezelfde wegen. Het is daarom belangrijk om rekening met elkaar te houden. Let goed op elkaar en op uw kinderen, vooral bij het verlaten van het eiland L. Wanneer u of uw kind te voet gaat of de fiets gebruikt, wordt geadviseerd via de Schelde en de Waagmeester te wandelen of te fietsen en niet tussen het bouwverkeer door.

Voor alle duidelijkheid vindt u bij deze brief een kaartje van eiland L met daarop aangegeven de geldende verkeersroutes voor de automobilist en de fietser c.q. voetganger.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de geldende verkeersmaatregelen, neemt u dan contact op met
onze toezichthouder/bouwputbeheerder, de heer W. Timmermans die bereikbaar is via het telefoonnummer 0318-538789.

Globaal overzicht regelgeving om te bouwen langs de watergangen van het deelplan Veenderij
Wanneer u een huis aan het water koopt en erover denkt om een vlonder aan te leggen, dan moet u aan verschillende regels voldoen. In het document “Globaal overzicht regelgeving om te bouwen langs de watergangen van het deelplan Veenderij” (wat ook bij de koopovereenkomst zit) staat uitgelegd wat wel en niet mag. Lees het hier>

11 november 2020

Vervangen twee verkeersdrempels Waterhoen – nieuwe datum gepland

Naar aanleiding van metingen naar de drempelhoogtes op de Waterhoen zijn er twee afgekeurd. Op maandag 16 november a.s. worden door Heijmans twee verkeersdrempels op de Waterhoen gefreesd en opnieuw aangebracht.

Let op: De rijbaan van de Waterhoen wordt daarvoor afgesloten tussen 07.00 en 14.00 uur, de plaatselijke omleiding wordt aangegeven middels borden.

12 augustus 2020

Asfalteringswerkzaamheden Van Essenlaan – omleiding wordt ingesteld

Op donderdag 20 augustus wordt tussen 07.00 en 19.00 uur de definitieve asfaltlaag aangebracht op de Van Essenlaan. Het verkeer van en naar Buurtstede zal die dag over de Kleijerstraat worden omgeleid. Deze omleiding wordt tijdig met verkeersborden aangegeven en bij de aansluitingen Kleijerstraat/Dragonderweg en Waterhoen/Dragonderweg worden verkeersregelaars ingezet door de gemeente.

Firma Van de Haar is eind juli begonnen met de uitvoering van de aansluiting Veenraden (Veenderij) op de Van Essenlaan. Een onderdeel van dit werk zijn de asfalteringswerkzaamheden. 

Natuurlijk wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken. Het winkelcentrum is net als de andere voorzieningen die dag bereikbaar.
Als het enigszins mogelijk is, gebruikt u dan vooral de fiets die dag!

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer Freek Nijman. Hij is bereikbaar op freek.nijman@veenendaal.nl en op 0318-538976.

24 juni 2020

Asfalteringswerkzaamheden Waterhoen en Dragonderweg
Vanaf woensdag 1 juli 2020 start de firma Heijmans, in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost, met de uitvoering van diverse werkzaamheden op de Dragonderweg en de Waterhoen waaronder asfalteringswerkzaamheden. De betrokken bewoners worden via een brief geïnformeerd over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen van de werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning
De uit te voeren werkzaamheden bestaan globaal uit:

  1. Van 1 juli t/m 9 juli 2020 worden werkzaamheden verricht aan de betonnen duiker onder de Dragonderweg, ten noorden van de T-splitsing Waterhoen en Dragonderweg.
  2. Van 6 juli t/m 9 juli 2020 worden er in het kader van de verkeersveiligheid verschillende werkzaamheden verricht. Meerdere verkeersdrempels worden in asfalt op de Waterhoen en de Dragonderweg aangebracht en er worden op dit tracé extra verkeersborden geplaatst.

Door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld weersinvloeden, kan het zijn dat van bovenstaande planning afgeweken wordt.

Uitvoering werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden aan de duiker in de Dragonderweg zal een omleiding worden ingesteld voor fietsers en bromfietsers, omdat de Dragonderweg in noordelijke richting voor doorgaand verkeer geheel wordt afgesloten. Voor het autoverkeer is dit nu al geen doorgaande weg. De Waterhoen en de Dragonderweg worden gedurende de periode van 6 tot en met 9 juli 2020 geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Zoals eerder vermeld worden in deze periode de verkeersdrempels aangebracht. Plaatselijk wordt voor het doorgaande verkeer een omleiding ingesteld.

Bewoners Dragonderweg
Voor aanwonenden van de Dragonderweg, gelegen tussen de Meentdijk en de Waterhoen zal het niet altijd mogelijk zijn om dagelijks tussen 7.00 uur en 17.00 uur met de auto bij de woning te komen. Indien nodig kan er langs de asfaltweg op het Balkon-zuid worden geparkeerd tijdens de aanleg van de verkeersdrempels.

Bewoners Waterhoen
Ook de aanwonenden van de Waterhoen zullen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet altijd met de auto bij hun woning kunnen komen. De bewoners en bezoekers van de Waterhoen worden verzocht de auto op eiland G te parkeren. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de periode van uitvoering gebruik maken van de centraal gelegen bruggen op de eilanden G, F en D en de brug vanaf de Waterhoen naar de Kleijerstraat.

Bewoners Balkon-zuid
De bewoners van het Balkon-zuid kunnen wisselend gebruik blijven maken van één van de twee toegangswegen tot het Balkon-zuid. Met behulp van verkeersborden en verkeersregelaars wordt aangegeven welke route gebruikt kan worden van en naar de woning.

Verkeersregelaars
Gedurende de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. Wij verzoeken u de instructies van de verkeersregelaars op te volgen.

Overlast
Wij zijn ons er van bewust dat genoemde werkzaamheden (enige) overlast met zich meebrengen. In redelijkheid zullen we er alles aan doen om dit voor een ieder tot een minimum te beperken en bedanken u op voorhand voor uw begrip.

Overige vragen ?
Heeft u met betrekking tot de uitvoering van genoemde werkzaamheden of genomen verkeersmaatregelen nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met onze toezichthouder, de heer Jelmer Bremer. Hij is bereikbaar op (0318) 538 8980 of via de mail jelmer.bremer@veenendaal.nl.

5 juni 2020

Werkzaamheden woonrijp maken Veenraden 

Vanaf maandag 8 juni start aannemingsbedrijf Van der Haar met het woonrijp maken van de Veenraden, de buurt-ontsluitingsweg van Veenderij. Globaal bestaan deze werkzaamheden uit het volgende:
– het opnemen van de oude verharding in de rijbaan waar dit nog nodig is
– het uitvoeren van grondwerk voor de aanleg van de voetpaden aan de westkant van de Veenraden
– het aanbrengen van de definitieve bestrating waaronder ook enkele asfaltverhardingen.

Per uitvoeringsfase wordt aan de westzijde van de Veenraden een rijplatenbaan gelegd, zodat het verkeer met aangepaste snelheid langs het wegvak kan rijden.

Planning van het werk:
Fase 1 – rijbaan langs eiland G t/m brug G/F in week 24, 25 en 26
Fase 2 – rijbaan vanaf brug G/F tot en met brug F/D in week 27, 28 en 29
Fase 3 – voetpad langs eiland G in week 28, 29
Fase 4 – voetpad langs eiland F in week 30, 31
Fase 5 – asfalteren voetpaden in week 31
Fase 6 – bocht Veenraden/Waterhoen in week 32
De werkzaamheden duren onder normale omstandigheden tot uiterlijk medio augustus 2020.page3image3098240