Start aanleg natuurgebied De Groene Grens fase 3

Ter hoogte van deelplan Buurtstede wordt in juli 2022 gestart met de aanleg van de laatste fase natuurinrichting De Groene Grens. Gemeente Veenendaal verwacht de aanleg af te kunnen ronden in het eerste kwartaal van 2023.

Verplaatsen van grond
Om het natuurgebied te kunnen realiseren wordt een grote hoeveelheid aan grond en zand afgegraven en van het terrein afgevoerd. Om u een indruk te geven: het gaat om ongeveer 2.500 vrachtwagens. Een groot deel van de grond gaat naar het nieuwe deelplan Groenpoort (Veenendaal-oost) aan de andere kant van de Dragonderweg. Een kleiner deel wordt afgevoerd naar de Surfvijver in Veenendaal.

Verkeer Dragonderweg
De vrachtwagens rijden de grond in noordelijke richting via de Dragonderweg naar de beoogde locatie. Een deel vervolgt mogelijk ter hoogte van de kruising Spitsbergenweg zijn weg in oostelijke richting via de Zuiderkade. De bestaande vaste afzetting voor het autoverkeer nabij de kruising Dragonderweg-Spitsbergenweg wordt daar tijdelijk verwijderd om de passage van de grondtransporten mogelijk te maken. Let op: de passage daar is naast het langzaam verkeer tijdelijk alleen toegestaan voor deze grondtransporten.

Enige overlast
De vele voertuigbewegingen gaan hun impact hebben op het reguliere verkeer en het woongenot in de directe omgeving. Dat is helaas onontkoombaar. De aannemer zal maatregelen treffen om het transport veilig en met zo min mogelijk overlast te laten plaatsvinden. Duidelijke afzettingen, bebording en het regelmatig vegen van het wegdek horen daarbij.