Ontsluiting voor Groenpoort

Persbericht gemeente Veenendaal d.d. 21 december 2022:

Op 20 december 2022 hebben gemeente Veenendaal en provincie Utrecht hun handtekening gezet onder een overeenkomst voor het verbreden van de Rondweg-oost (N233) voor het noordelijk deel en het maken van een aansluiting van Groenpoort op de Rondweg-oost in Veenendaal. Hiermee is een goede bereikbaarheid van de nieuw te bouwen woonwijk aan de oostkant van Veenendaal in zicht.

Goede en veilige ontsluiting
De nieuwe woonwijk Groenpoort wordt ten noorden van het Esso tankstation aangesloten op de Rondweg-oost. Er komt een kruising met verkeerslichten en tussen het tankstation en de A12 wordt de weg verbreed. De gemeente betaalt de kruising, de provincie de verbreding. De planning is om de aansluiting voor eind 2025 te realiseren. De aanbesteding wordt begin 2023 gestart om op tijd een aannemer te contracteren die het werk gaat uitvoeren.

Deel verbreding Rondweg-oost wordt naar voren gehaald
De aansluiting Groenpoort maakt deel uit van het grotere plan voor het verbreden van de Rondweg- oost naar 2×2 rijstroken tussen De Grift en de A12. Daarbij komt ook een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Door stikstofproblematiek is de uitvoering van dit plan vertraagd. De realisatie van de aansluiting en de verbreding van het noordelijk deel tussen het tankstation en de A12 is wel mogelijk, omdat het past binnen de stikstofruimte van de te bouwen woonwijk. Dit is geregeld in de bestemmingsplannen “Groenpoort” en “Aansluiting Groenpoort” waarin een agrarisch bedrijf verdwijnt voor de ontwikkeling van woningbouw. Gedeputeerde Strijk en wethouder Stroobosscher zijn blij dat de provincie en de gemeente er samen voor kunnen zorgen dat er op tijd een goede en veilige ontsluiting is van Groenpoort.

Stikstof
Direct naast de Rondweg-oost ligt het Natura 2000 gebied Binnenveld, maar ook op verder weg gelegen Natura 2000 gebieden treedt stikstofdepositie op als gevolg van de verbreding van de weg. Het wachten is op een oplossing om de MER-procedure af te ronden en de bestemmingsplanprocedure te kunnen doorlopen. Dan kan ook het overig deel van de Rondweg-oost verbreed worden.

Op de foto hieronder: links gedeputeerde Strijk en rechts wethouder Stroobosscher ondertekenen de overeenkomst.